Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
 

1. Týmy

Každý tým představuje jedno filmové studio, z jejichž spolupráce má vzniknout film, který jednou provždy položí Hollywood na lopatky. Každé studio se před spoluprácí s ostatními studii zabývalo filmy jednoho žánru a tento žánr je pro každé studio charakteristický.

Žánry jsou následující: pohádka, western, sci-fi, akční film Arnoldova typu a historický film (starověký Řím)

2. Cíl týmů

Přestože se jednotlivá studia snaží co nejvíce spolupracovat, aby spektákl vzešlý z jejich spolupráce neměl obdoby, snaží se také každé studio vtisknout výslednému dílu charakteristické rysy své práce. Cílem každého studia je, aby výsledný film co nejvíce odpovídal jejich původnímu žánru.

3. Scénář

Scénář celého filmu odsouhlasili investoři. Na základě tohoto scénáře se vytvořil natáčecí plán, tzn. ke každé dílčí hře byla přidělena část scénáře. Dílčí hra představuje události den před tím, než se daná část scénáře začne natáčet. Večer před samotným natáčením se koná porada s investory, kteří jsou nejpozději v tuto chvíli ochotní připustit změny ve scénáři - a to v závislosti na tom, jak dané studio v daném dni přispělo k dobré realizaci projektu (= jak dobře se daný tým umístil v dílčí hře).

4. Ovlivňování scénáře

Každé studio se na závěrečné poradě s investory snaží do scénáře "protlačit" co nejvíce rekvizit, replik, ... ze svého žánru. Avšak změny nelze provádět z ničeho nic - nejprve je nutné předem oznámit seznam věcí, které by tým do scénáře rád dostal (aby je rekvizitáři začali shánět; aby se prozkoumala přípustnost požadovaných slov v rámci ESRB hodnocení filmu; ...). Z tohoto seznamu pak týmy na závěrečné poradě definitivně zvolí, co chtějí změnit.
POZOR: Tento seznam se každý den anuluje!!!

5. Seznam požadovaných položek

Do seznamu požadovaných položek ("Spamovníčku") lze vkládat buď jednotlivá slova, případně slovní spojení, ve kterých se vyskytuje buď právě jedno podstatné jméno, nebo právě jedno zájmeno, nebo právě jedno sloveso (dále jen "slovo", případně "slova").
PŘÍKLAD 1: Do Spamovníčku lze vložit tato slova: "chaloupka", "perníková chaloupka", "šel", "šel rychle", ... Naopak nelze do Spamovníčku vložit slova "chaloupka stála", "mimozemšťan šel rychle", "vysoký a nakloněný", ...
Slova (ať již reprezentují rekvizity, kulisy, činnosti, ...) přidávají týmy na seznam požadovaných položek prostřednictvím webového klienta. Každý účastník tábora bude obeznámen s ovládáním tohoto klienta. Od chvíle, kdy se vyvěsí scénář a pravidla dílčí hry (ráno před snídaní), mohou VŠICHNI členové jednotlivých studií přidávat slova do tohoto seznamu. Poslední možnost přidat slova do seznamu požadovaných položek na konci poledního klidu.
POZOR: Duplicitní slova se eliminují, každé slovo může být v seznamu jen jednou!!!
POZOR 2: Vlastní jména postav nelze vkládat do Spamovníčku, ani je nijak měnit.
POZOR 3: Možnost přidávat slova do Spamovníčku vyprší každý večer ve 20:00.

6. Záměna slov ve scénáři

Po večeři nastává čas pro diskuzi s investory. Bude zveřejněn seznam 100 náhodně vybraných slov ze spamovníčku. Za pořadí v dílčí hře získá každé studio podle následující tabulky určitý počet bodů vlivu (BV): 1. místo: 20 BV, 2. místo: 17 BV, 3. místo: 14 BV, 4. místo: 11 BV, 5. místo: 8 BV. Za tyto body lze pak nakupovat slova, za která pak studia vyměňují jednotlivá slova ze scénáře. Cena slova je vždy rovna počtu mezer v něm zvětšeném o 1.
PŘÍKLAD 1: Cena slova "chaloupka" je 1, cena slova "perníková chaloupka" je 2, a cena slova "šel rychle, avšak nejistě" je 4.
Změny jsou realizovány tak, že jeden vedoucí je vyhrazen pro přijímání požadavků na změnu scénáře od jednotlivých studií - stačí za ním přijít a oznámit mu, které slovo ze scénáře chce tým nahradit slovem ze Spamovníčku. Pokud se stane, že dva týmy chtějí zaměnit stejné slovo scénáře, má přednost ten tým, který se v dílčí hře umístil lépe. Možnost změny slov ve scénáři trvá až 22:00.
POZOR: Slovo, které si tým koupil, může použít pouze jednou, a každé slovo lze koupit jedním týmem pouze jednou!
POZOR 2: Za vyhrazeným vedoucím tým vyšle se svými požadavky jednoho zástupce, jakmile už budou přijmuty požadavky od daného týmu, žádné změny už nebudou možné!
Slova neobsahující mezery lze měnit pouze za slova stejného nebo přibližně odpovídajícího druhu. Přibližně odpovídající slovní druh je buď stejný slovní druh nebo slovní druh, který může ten původní ve větě zastoupit (např. podstatné jméno - zájmeno).
PŘÍKLAD 2: Slovo ze scénáře "vysoký" lze nahradit slovy "tenký", "kolmý", "nehorázný". Slovo ze scénáře "borovice" lze nahradit slovy "letadlo", "on", "toto". Slovo ze scénáře "manažer" lze nahradit slovem "on".
Pro slova obsahující alespoň jednu mezeru je rozhodující, zda obsahuje podstatné jméno, zájmeno nebo sloveso. Slovo obsahující podstatné jméno lze vyměnit pouze za slovo přibližně odpovídající podstatnému jménu; podobně to platí pro slova obsahující zájmena a slovesa.
PŘÍKLAD 3: Slovo ze scénáře "vysoký muž" lze nahradit slovy "borovice", "pěkná borovice", "malá a shrbená žena." Slovo ze scénáře "šel" lze nahradit slovy "hopsal", "nápadně rychle kulhal domů", ...
Případné skloňování nebo časování slov a podobné rysy českého jazyka nehrají roli.
PŘÍKLAD 4: Slovo ze scénáře "malému čenouškovi" lze nahradit slovem "usmrkaná tetička", které se automaticky upraví do tvaru "usmrkané tetičce".

7. Výsledky porady s investory

Po uplynutí času pro změny scénáře putuje změněný scénář do rukou NOŽKy (Neskutečně Odborná Žánrová Komise). Ta vezme scénář a ohodnotí kontext KAŽDÉ VĚTY v rámci jednotlivých žánrů. Nakonec se hodnoty jednotlivých žánrů sečtou a tyto součty určí počet vítězných bodů, které budou přiděleny danému týmu.
POZOR: Vedoucí, který vybíral, nemá právo hlasovat o žánrovém vyznění scénáře, aby nemohl být nařčen ze zaujatosti.

8. Natáčení

Za každé tři dílčí hry (tři části scénáře) se bude konat natáčení - profesionální herci odehrají dané části scénáře.

9. Vítěz

Celotáborovou hru vyhrává to studio, které bude mít nejvíce vítězných bodů.

10. Specifikace žánrů

Pohádka: Klasický žánr, který všichni dobře znají - typickými postavami jsou něžné princezny a spanilí princové, draci, baby Jagy bydlící v chaloupkách na můří noze. Kupodivu nemusí končit dobrým koncem a často se v něm vyskytují předměty typu kouzlená hůlka, nablýskaná brnění a meče, dřevce, vejce bájných zvířat, atd.
REFERENCE: Shrek

Western: Žánr filmů pojednávajících o divokém západu. V těchto filmech se často objevují koně, indáni, upocení pistolníci, spravedliví šerif, všichni mají různé kolty a pušky a děj westernových filmů se často odehrává v městečku uprostřed pouště, které má jedinou studnu.
REFERENCE: Sedm statečných

Sci-fi: Vědecko-fantastický žánr vyznačující se výskytem předmětů, bytostí, lokací, ..., které neexistují, avšak při použití fantazie lze připustit, že by mohly někdy v budoucnosti existovat. Typickými předměty jsou fázové přepínače, fotonové zbraně, vesmírné koráby a obecně cokoliv, co si lze jen těžko představit. Z postav pak jmenujme například E.T., všelijakou vesmírnou havěť a vesmírné rasy mnohem vyspělejší, než jsou lidé.
REFERENCE: Star-Trek

Akční film Arnoldova typu: Žánr pojmenovaný po herci, který mu dlouho udával tempo - po Arnoldu Schwarzenegerovi. Hrdinové těchto filmů jsou svalnatí muži dávající před slovy přednost bezhlavé akci - ať už pomocí svých svalů nebo pomocí zbraní všemožných ráží a kandencí, granátů a jiných ničivých nástrojů. Své místo v tomto žánru mají i sexy ženy, které se "náhodou" připletou hrdinovi do cesty.
REFERENCE: Komando

Hisotrický film (starověký Řím): Do tohoto žánru spadají veškéré filmy o gladiátorech a starořímských panovnících. Typické je pro tyto filmy např. ošacení herců (sandále, kusy látky zahalující části těla) a z rekvizit pak např. dýky, meče, kopí - obecně veškeré nestřelné zbraně a střelné zbraně, které nefungují na principu střelného prachu (např. luky). Ve filmech tohoto žánru většinou také teče krev.
REFERENCE: Gladiátor